Polityka Prywatności

PharmaReview, an IQIVIA business

Data wejścia w życie aktualnej wersji Polityki: 10 października 2023 r.

W IQVIA jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę Pana/Pani prywatności. Po większości naszych stron internetowych może Pan/Pani poruszać się bez podawania nam jakichkolwiek danych osobowych. Czasami potrzebujemy jednak dodatkowych informacji na Pana/Pani temat, aby móc udzielić informacji lub zapewnić usługi, o które Pan/Pani prosi.

Pana/Pani prywatność jest dla nas ważna. Aby chronić Pana/Pani prywatność, informujemy w tym zawiadomieniu o naszych praktykach online dotyczących informacji i wyborach, których może Pan/Pani dokonać odnośnie sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych.

Zakres stosowania

Niniejsza Polityka dotyczy Danych Osobowych przetwarzanych przez IQVIA na stronach internetowych IQVIA (każda z nich zwana jest dalej „Stroną”/„Witryną”), w aplikacjach mobilnych i innych produktach online (wraz z wszelkimi przyszłymi produktami online) obsługiwanych przez lub w imieniu IQVIA (zwanych dalej „Usługami”). „Dane Osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Niniejsza Polityka ma na celu przestrzeganie wymogów w skali globalnej, w tym regulacji obowiązujących w Ameryce Północnej, Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz innych jurysdykcjach.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób przetwarzamy informacje w innych ustawieniach, prosimy zapoznać się z naszą ogólną Polityką Prywatności.

Tematy

Jakie informacje gromadzimy na Pana/Pani temat?

 1. Za pośrednictwem tej Strony możemy zbierać następujące rodzaje Danych Osobowych: imię i nazwisko, tytuł, dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numery telefonów. Możemy również gromadzić dodatkowe informacje w momencie rejestracji, która służy uzyskaniu dostępu do usług za pośrednictwem naszej sieci Witryn.
 2. Na niektórych stronach może Pan/Pani z własnej inicjatywy udzielić nam informacji na swój temat, na przykład jeśli wyraża Pan/Pani zainteresowanie (a) możliwością zatrudnienia w IQVIA lub (b) udziałem IQVIA w organizowanym przez Pana/Panią wydarzeniu. Dane, o które Pana/Panią poprosimy, będą związane z obszarem Pana/Pani zainteresowań.
 3. Czasami IQVIA może poprosić Pana/Panią o dobrowolne wzięcie udziału w ankiecie lub głosowaniu, takim jak wyrażenie opinii zwrotnej dotyczącej usług lub treści strony internetowej. Pana/Pani odpowiedzi pozostaną anonimowe, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przekazania dalszych informacji dotyczących ankiety.
 4. W celu ulepszenia stylu i treści naszej Strony internetowej, umożliwienia nam skuteczniejszej personalizacji doświadczeń użytkowników oraz w innych celach określonych w niniejszej Polityce możemy gromadzić pewne informacje techniczne dotyczące odwiedzających, gdy przegląda Pan/Pani strony naszej Witryny, takie jak adres IP lub rodzaj przeglądarki, z której Pan/Pani korzysta, rodzaj systemu operacyjnego, nazwa domeny dostawcy Internetu, strony, które Pan/Pani odwiedza przed i po skorzystaniu z Usług, data i godzina wizyty, ilość czasu spędzonego na każdej stronie, informacje o klikniętych linkach i przeglądanych stronach naszych Usług, a także o innych działaniach podejmowanych przy użyciu Usług, takich jak określenie preferencji.
 5. Możemy otrzymywać informacje dotyczące Pana/Pani z innych źródeł, w tym poprzez usługi i organizacje podmiotów zewnętrznych, w celu uzupełnienia informacji przekazanych przez Pana/Panią. Te dodatkowe dane umożliwiają nam weryfikację informacji, które nam Pan/Pani przekazał/a, oraz zwiększenie naszej zdolności do dostarczania Panu/Pani informacji o naszej działalności, produktach i Usługach. Na przykład jeżeli korzysta Pan/Pani z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak Facebook czy Twitter, logując się do Usług albo udostępniając informacje na temat swoich doświadczeń z IQVIA, możemy gromadzić informacje pochodzące z tych usług.
 6. Od czasu do czasu możemy świadczyć Usługi specjalnie zaprojektowane, aby były kompatybilne z urządzeniami mobilnymi i mogły być na nich wykorzystywane. IQVIA będzie gromadzić pewne informacje (w tym Dane Osobowe), które urządzenie mobilne wysyła podczas korzystania z takich Usług, takie jak identyfikator urządzenia, ustawienia użytkownika i system operacyjny urządzenia. Wersje mobilne Usług IQVIA mogą wymagać zalogowania się użytkownika na konto. W takich przypadkach informacje na temat korzystania z wersji mobilnych Usług mogą być powiązane z kontem użytkownika. Ponadto możemy umożliwić Panu/Pani pobranie aplikacji, widżetu lub innego narzędzia, które może być użyte na urządzeniach mobilnych lub innych urządzeniach komputerowych. Niektóre z tych narzędzi mogą przechowywać informacje na urządzeniach mobilnych lub innych. Narzędzia te mogą przesyłać Dane Osobowe do IQVIA, aby umożliwić Panu/Pani dostęp do konta użytkownika oraz umożliwić nam śledzenie korzystania z tych narzędzi. Niektóre z tych narzędzi mogą umożliwiać Panu/Pani wysyłanie pocztą elektroniczną raportów oraz innych informacji z narzędzia. IQVIA może wykorzystywać przesłane nam Dane Osobowe albo informacje niepozwalające na ustalenie tożsamości w celu udoskonalenia tych narzędzi, opracowania nowych narzędzi, poprawy jakości oraz na inne sposoby opisane w niniejszej Polityce bądź w innych zawiadomieniach dostarczonych przez IQVIA.
 7. Informacje, które gromadzimy na Pana/Pani temat, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce, mogą obejmować wrażliwe dane osobowe. Wrażliwe dane osobowe to kategoria danych osobowych, która jest ujawniana lub jest przetwarzana w celu jednoznacznej identyfikacji osoby, w tym:
 8. Informacje, które gromadzimy na Pana/Pani temat, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce, mogą obejmować Pana/Pani Dane dotyczące zdrowia konsumenta. „Dane dotyczące zdrowia konsumenta”oznaczają Dane osobowe, które są powiązane lub które w rozsądny sposób można powiązać z daną osobą i które identyfikują jej przeszły, obecny lub przyszły stan zdrowia fizycznego lub psychicznego. Definicja ta obejmuje dowolną kategorię informacji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych stanowi „dane dotyczące zdrowia konsumenta”.

Sposób, w jaki wykorzystujemy Pana/Pani dane

Gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy Dane Osobowe w oparciu o podstawy prawne i w uzasadnionych celach biznesowych opisanych w niniejszej Polityce lub w innych celach wyraźnie określonych w momencie przekazywania danych. Nasze uzasadnione cele biznesowe związane z przetwarzaniem Danych Osobowych obejmują:

 • Dostarczenie żądanych produktów, usług oraz informacji: Wykorzystujemy Pana/Pani Dane Osobowe w celu umożliwienia Panu/Pani dostępu do naszych produktów i Usług online, uzyskania informacji na temat naszych produktów i Usług oraz otrzymywania aktualizacji, uczestnictwa w ankietach i kwestionariuszach publikowanych na naszej Stronie oraz zapewnienia Panu/Pani możliwości zdobycia wiedzy na temat innych naszych produktów, programów lub Usług, które naszym zdaniem mogą Pana/Panią zainteresować, a także w celu umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenia i zapytania.
 • Do celów administracyjnych: Możemy również wykorzystywać Pana/Pani Dane Osobowe do naszych celów administracyjnych, takich jak pomiar zainteresowania i/lub rozwijanie naszych Usług, zapewnienie wewnętrznej kontroli jakości, stosowanie się do wymogów regulacyjnych, zapobieganie potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom oraz egzekwowanie Regulaminu IQVIA. Możemy również udostępniać Dane Osobowe pracowników naszych klientów, aby umożliwić naszym klientom ocenę naszych Usług.
 • Do celów sprzedaży naszych produktów i Usług: Wykorzystywanie przez nas Danych Osobowych może również obejmować dostarczanie Panu/Pani materiałów dotyczących ofert, produktów i Usług, które mogą Pana/Panią zainteresować, w tym nowych treści lub Usług. IQVIA może dostarczać Panu/Pani takie materiały telefonicznie, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Do celów badań i rozwoju: IQVIA może wykorzystywać Dane Osobowe do tworzenia informacji niepozwalających na ustalenie tożsamości, które możemy wykorzystywać oddzielnie lub w zbiorze obejmującym również dane z innych źródeł, aby wspomóc optymalne dostarczanie naszych istniejących produktów i Usług albo opracowywanie nowych produktów i Usług. Od czasu do czasu IQVIA może przeprowadzać badania (online i offline) za pośrednictwem ankiet. Możemy zaangażować usługodawców zewnętrznych do przeprowadzenia wspomnianych ankiet w naszym imieniu. Wszystkie odpowiedzi ankietowe są dobrowolne, a zgromadzone informacje będą wykorzystywane do celów badawczych i sprawozdawczych, aby pomóc nam lepiej służyć osobom indywidualnym poprzez poznanie ich potrzeb oraz jakości oferowanych przez nas produktów i Usług. Odpowiedzi ankietowe mogą być wykorzystywane do określenia skuteczności naszych Usług, różnych rodzajów komunikacji, kampanii reklamowych i/lub działań promocyjnych. Jeżeli uczestniczy Pan/Pani w ankiecie, przekazane informacje będą wykorzystywane łącznie z informacjami pochodzącymi od innych uczestników ankiety. Możemy udostępniać anonimowe indywidualne i zbiorcze dane do celów badawczych i analitycznych.
 • Do celów marketingowych: Osoby, które przekazują nam Dane Osobowe lub których Dane Osobowe uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych, mogą otrzymywać od nas okresowe wiadomości e-mail, biuletyny, korespondencję lub informacje telefoniczne na temat produktów i Usług IQVIA lub naszych partnerów biznesowych bądź nadchodzących specjalnych ofert/wydarzeń, które naszym zdaniem mogą wzbudzić ich zainteresowanie. W niektórych przypadkach możemy kontaktować się z Panem/Panią wyłącznie za Pana/Pani zgodą i zawsze oferujemy możliwość rezygnacji z takiej komunikacji (w opisany poniżej sposób).
 • Inne cele: IQVIA może wykorzystywać Dane Osobowe do innych celów, które służą jej uzasadnionym interesom, takich jak marketing bezpośredni, indywidualne albo rynkowe badania, ochrona przed oszustwami albo jakiekolwiek inne cele ujawnione Panu/Pani w chwili przekazania Pana/Pani Danych Osobowych i/lub za Pana/Pani zgodą.
 • W celu tworzenia anonimowych i/lub zbiorczych informacji: IQVIA może wykorzystywać Dane Osobowe oraz inne dane na Pana/Pani temat, aby tworzyć zanonimizowane i zbiorcze informacje, takie jak zanonimizowane informacje demograficzne, zanonimizowane informacje o lokalizacji, dane dotyczące komputera lub urządzenia, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Usług IQVIA, lub na potrzeby innych prowadzonych przez nas analiz. Zanonimizowane i zbiorcze informacje są wykorzystywane do różnych celów, w tym pomiaru zainteresowania odwiedzających i korzystania z różnych części lub funkcji Usług. Zanonimizowane lub zbiorcze dane nie stanowią Danych Osobowych i możemy wykorzystywać takie informacje na różne sposoby, w tym na potrzeby badań, analizy wewnętrznej, analityki oraz wszelkich innych dozwolonych przez prawo celów. Możemy udostępniać te informacje w obrębie IQVIA do naszych celów oraz podmiotom zewnętrznym do ich celów w zanonimizowanej lub zbiorczej formie, która służy temu, by ustalenie Pana/Pani tożsamości nie było możliwe.
 • Informacje przekazywane za pośrednictwem Usług: Wyraża Pan/Pani zgodę na to, by IQVIA mogła wykorzystywać treści wszelkich wiadomości przekazanych przez Pana/Panią za pośrednictwem Usług, w tym wszelkie pomysły, wynalazki, koncepcje, techniki lub wiedzę specjalistyczną ujawnione w takich wiadomościach, w dowolnym celu, łącznie z opracowywaniem, wytwarzaniem i/lub marketingiem towarów lub Usług. IQVIA nie opublikuje Pana/Pani imienia i nazwiska ani w żaden inny sposób nie upubliczni informacji, że przekazał/a Pan/Pani nam materiały lub inne informacje, chyba że: (a) wyrazi Pan/Pani na to zgodę; (b) najpierw wyślemy do Pana/Pani powiadomienie, że materiały albo inne informacje przekazane przez Pana/Panią do określonej części Usług zostaną opublikowane albo w inny sposób wykorzystane w połączeniu z Pana/Pani imieniem i nazwiskiem; albo (c) jesteśmy do tego zobowiązani prawnie.
 • Nasze cele komercyjne. Możemy wypożyczać, publikować, ujawniać, rozpowszechniać, udostępniać lub sprzedawać Pana/Pani Dane osobowe, Wrażliwe dane osobowe lub Dane dotyczące zdrowia konsumenta naszym partnerom biznesowym (zgodnie z opisem przedstawionym poniżej) w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne świadczenia wzajemne. Możemy wykorzystywać Pana/Pani Dane osobowe do celów reklamy ukierunkowanej. Ponadto korzystanie przez Pana/Panią z naszej witryny internetowej i usług online może pozwolić stronom trzecim na gromadzenie Pana/Pani Danych dotyczących zdrowia konsumenta na przestrzeni czasu i w różnych witrynach internetowych. Nie wykorzystujemy Pana/Pani Danych osobowych do profilowania w celu podjęcia decyzji wywołujących skutki prawne lub podobnie istotne skutki.

Czy udostępniamy Pana/Pani dane?

Możemy udostępniać Pana/Pani Dane Osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce (np. naszym usługodawcom zewnętrznym; w celu wywiązywania się z obowiązków prawnych; w celu ochrony i obrony naszych praw i własności) albo za Pana/Pani zgodą.

 • Dostawcy i Usługodawcy: Wszelkie informacje, które otrzymujemy, możemy udostępniać dostawcom i usługodawcom. Rodzaje usługodawców (podmiotów przetwarzających), którym powierzamy Dane Osobowe, obejmują usługodawców zajmujących się: (i) świadczeniem usług informatycznych i powiązanych usług; (ii) dostarczaniem informacji i usług, o które Pan/Pani wnioskował/a; (iii) przetwarzaniem płatności; (iv) czynnościami w zakresie obsługi klienta oraz (v) czynnościami w związku z udostępnianiem Strony. IQVIA zawarła odpowiednie umowy z usługodawcami, które zabraniają im wykorzystywania lub udostępniania Danych Osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w celu świadczenia zakontraktowanych usług w naszym imieniu lub spełnienia obowiązujących wymogów prawnych.
 • Partnerzy biznesowi: IQVIA może udostępniać Dane Osobowe naszym partnerom biznesowym i podmiotom stowarzyszonym oraz dla celów wewnętrznych potrzeb biznesowych naszych podmiotów stowarzyszonych w celu dostarczenia Panu/Pani produktu lub usługi, których Pan/Pani zażądał/a, lub do naszych celów komercyjnych. Możemy również przekazywać Dane Osobowe partnerom biznesowym, z którymi możemy wspólnie oferować produkty lub usługi lub których produkty lub usługi, naszym zdaniem, mogą być dla Pana/Pani interesujące. W takich przypadkach wraz z nazwą IQVIA pojawi się nazwa naszego partnera biznesowego. IQVIA wymaga od naszych podmiotów stowarzyszonych i partnerów biznesowych zobowiązania się na piśmie do zachowania poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, które przechowują w naszym imieniu, i do niewykorzystywania ich w żaden sposób ani w żadnym celu innym niż sposób i cel, w jakim zostały one im przekazane. Ponadto IQVIA może udostępniać swoim klientom imiona i nazwiska pracowników klienta, którzy korzystają z usług IQVIA, w zakresie niezbędnym do umożliwienia klientowi oceny naszych Usług.
 • Wyświetlanie innym użytkownikom: Treści, które Pan/Pani zamieści na Stronie, mogą zostać na niej wyświetlone po przekazaniu opinii. W takim przypadku inni użytkownicy Strony mogą mieć wgląd do niektórych informacji na Pana/Pani temat, takich jak imię i nazwisko. Nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki prywatności innych użytkowników, którzy będą przeglądać i wykorzystywać zamieszczone informacje.
 • Marketing, reklama oparta na zainteresowaniach oraz marketing zewnętrzny: Poprzez świadczone Usługi IQVIA może umożliwić zewnętrznym partnerom reklamowym konfigurację narzędzi do śledzenia (np. plików cookie) służących do gromadzenia informacji dotyczących Pana/Pani aktywności (np. adres IP, odwiedzone strony, pora dnia). Możemy też udostępniać zewnętrznym partnerom reklamowym takie zgromadzone zanonimizowane informacje, jak również wybrane Dane Osobowe (takie jak dane demograficzne i historia zakupów). Partnerzy reklamowi mogą wykorzystywać te informacje (i podobne informacje zebrane z innych stron internetowych) w celu dostarczania Panu/Pani ukierunkowanych reklam podczas wizyt na stronach niezwiązanych z IQVIA w ramach ich sieci. Ta praktyka jest powszechnie określana jako „reklama oparta na zainteresowaniach” lub „internetowa reklama behawioralna”. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa możemy zezwolić na dostęp do innych danych gromadzonych przez Stronę, aby ułatwić przesyłanie informacji, które mogą być przydatne, stosowne, cenne lub w inny sposób dla Pana/Pani interesujące. Jeżeli woli Pan/Pani, abyśmy nie udostępniali Pana/Pani Danych Osobowych zewnętrznym partnerom reklamowym, może Pan/Pani zrezygnować z udostępniania tych danych bez ponoszenia żadnych kosztów, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 • Dostawcy usług analitycznych: możemy ujawnić Pana/Pani dane osobowe dostawcom usług analitycznych, jak zostało to opisane poniżej.
 • Ujawnienie informacji w celu ochrony nas lub innych osób (np. zgodnie z wymogami prawa i podobne ujawnienia informacji): Możemy uzyskać dostęp, zachować i ujawnić Pana/Pani Dane Osobowe, inne dane konta oraz treści, jeśli uważamy, że takie ujawnienie jest wymagane lub właściwe dla celów: (i) egzekwowania prawa bądź przestrzegania żądań dotyczących bezpieczeństwa narodowego i procesu prawnego, takiego jak nakaz sądowy lub wezwanie sądowe; (ii) odpowiadania na Pana/Pani żądania; (iii) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Pana/Pani, naszych lub innych osób; (iv) egzekwowania zasad lub umów IQVIA; (v) zebrania należnych nam kwot; (vi) gdy uważamy, że ujawnienie danych jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym bądź w związku z dochodzeniem lub ściganiem sądowym podejrzewanych lub faktycznych działań niezgodnych z prawem; lub (vii) jeśli mamy powody wierzyć, że ujawnienie jest w jakikolwiek inny sposób konieczne lub wskazane.
  Ponadto, od czasu do czasu, rejestry serwera mogą być przeglądane pod kątem bezpieczeństwa – np. w celu wykrycia nieautoryzowanych działań w zakresie Usług. W takich przypadkach dane rejestrów serwera zawierające adresy IP mogą zostać udostępnione organom ścigania w celu identyfikacji użytkowników w związku z prowadzonym dochodzeniem dotyczącym nieautoryzowanych działań.
 • Fuzje, sprzedaż lub inne transfery aktywów: Jeśli bierzemy udział w fuzji, przejęciu, analizie należytej staranności procesów finansowych, reorganizacji, procedurze upadłościowej, zarządzie syndyka masy upadłościowej, sprzedaży aktywów firmy lub transferze usługi do innego usługodawcy, Pana/Pani dane mogą zostać sprzedane lub przekazane w ramach takiej transakcji, zgodnie z prawem i/lub umową. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia IQVIA dołoży starań, aby nakazać cesjonariuszowi korzystanie z Danych Osobowych w sposób zgodny z postanowieniami Polityki obowiązującymi w momencie zgromadzenia takich Danych Osobowych i będzie przestrzegać wszelkich dodatkowych wymogów prawnych lub regulacyjnych dotyczących takiego przekazania.

Możemy ponadto udostępniać Pana/Pani Dane osobowe w zakresie, w jakim jest to w uzasadniony sposób konieczne do: (i) rozwiązywania problemów technicznych i awarii; (ii) ochrony bezpieczeństwa i integralności naszej Strony; (iii) ochrony naszych praw, interesów i własności oraz praw, interesów i własności innych osób; (iv) przestrzegania przepisów prawa lub reagowania na proces sądowy; lub (v) przekazania informacji organom ścigania albo na potrzeby dochodzenia w danej sprawie, w zależności od okoliczności, bądź w inny sposób zgodny z wymogami prawa lub dozwolony przez prawo.

Nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa danych

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zachować rzetelność danych oraz zapewnić poprawne wykorzystywanie danych, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i kierownicze służące ochronie i zabezpieczeniu gromadzonych przez nas online informacji. Niestety nie ma gwarancji, że Internet będzie stuprocentowo bezpieczny, a my nie możemy zapewnić ani zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa jakichkolwiek danych, które nam Pan/Pani przekaże. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za niezamierzone ujawnienie.

Korzystając ze Strony lub przekazując nam Dane Osobowe, wyraża Pan/Pani zgodę na kontaktowanie się przez nas z Panem/Panią drogą elektroniczną w kwestiach bezpieczeństwa, prywatności i administracyjnych związanych z korzystaniem przez Pana/Panią ze Strony. Jeśli dowiemy się o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, możemy spróbować powiadomić Pana/Panią drogą elektroniczną, udostępniając powiadomienie na Stronie lub wysyłając do Pana/Pani wiadomość e-mail. Może Pan/Pani mieć prawo do otrzymania niniejszego powiadomienia na piśmie.

Pliki cookie, pliki dziennika i inne technologie

Otrzymujemy adresy IP w ramach standardowego funkcjonowania naszej Strony. Adres IP to numer przypisany Panu/Pani przez dostawcę usług internetowych, umożliwiający Panu/Pani uzyskanie dostępu do Internetu.

Wraz z podmiotami zewnętrznymi dostarczającymi treści, reklamy lub inne funkcjonalności w zakresie naszych Usług, możemy wykorzystywać pliki cookie, znaczniki pikselowe, pamięć lokalną i inne technologie („Technologie”) do automatycznego gromadzenia informacji za pośrednictwem Usług. Korzystamy z Technologii, które są w istocie małymi plikami danych umieszczonymi na Pana/Pani komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innych urządzeniach (zwanych łącznie „urządzeniami”) i umożliwiają nam zapisywanie określonych informacji podczas każdej wizyty lub interakcji z naszymi stronami, usługami, aplikacjami, komunikatorami i narzędziami oraz rozpoznawanie Pana/Pani na różnych urządzeniach.

 • Pliki cookie: Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który witryna internetowa może wysłać do Pana/Pani przeglądarki, a ta z kolei może zapisać go w systemie komputerowym. Większość przeglądarek umożliwia blokowanie i usuwanie plików cookie. Jeśli się jednak Pan/Pani na to zdecyduje, Witryna może nie działać prawidłowo lub może nie być Pan/Pani w stanie otrzymać spersonalizowanych treści. IQVIA może wykorzystywać pliki cookie na naszej Stronie internetowej w celu:
  • zapewnienia dostępu do naszych treści: na przykład na potrzeby personalizacji Pana/Pani doświadczenia poprzez brak wylogowywania lub poprzez dostęp do informacji, produktów oraz usług istotnych dla Pana/Pani obszarów zainteresowania;
  • wyświetlania reklam bardziej odpowiednich dla Pana/Pani: na przykład, za Pana/Pani zgodą, używamy technologii śledzących w celu zapamiętania treści, które wzbudziły Pana/Pani zainteresowanie. Pliki cookie pomagają również ograniczyć liczbę wyświetleń reklamy, mierzyć skuteczność kampanii reklamowych oraz pomóc nam i innym podmiotom śledzić, czy reklamy zostały prawidłowo wyświetlone. Zezwalamy też innym organizacjom na używanie technologii śledzących w omówionych celach reklamowych;
  • analizy i poprawy jakości Pana/Pani doświadczenia związanego z przeglądaniem stron: na przykład w celu śledzenia Pana/Pani sesji na naszej Stronie, żebyśmy wiedzieli, jaka treść Pana/Panią zainteresowała. Będziemy również wykorzystywać pliki cookie do zdobywania informacji ogólnych na temat użytkowników, takich jak obszary zainteresowania. Sprawdzamy również, czy w treści nie ma błędów i usterek;
  • zapobiegania duplikacji: na przykład podczas głosowania lub udziału w ankietach.
 • Znaczniki pikselowe/sygnalizatory sieciowe: Znacznik pikselowy (zwany także znacznikiem nawigacyjnym) jest częścią kodu umieszczonego na Stronie, który gromadzi informacje o zaangażowaniu użytkownika na danej stronie. Używanie znaczników pikselowych pozwala nam na zarejestrowanie, na przykład, że użytkownik odwiedził określoną stronę internetową lub kliknął określoną reklamę.
 • Funkcje mediów społecznościowych: Nasza Strona zawiera elementy zintegrowane z mediami społecznościowymi, takie jak przycisk „Lubię to” dla Facebook i odnośnik do LinkedIn (mogą one zawierać widżety, takie jak przycisk „udostępnij” lub inne interaktywne miniprogramy). Funkcje te mogą gromadzić informacje na temat Pana/Pani adresu IP i odwiedzanych przez Pana/Panią stron na naszej Witrynie oraz mogą zamieścić plik cookie umożliwiający prawidłowe działanie takiej funkcji. Te funkcje mediów społecznościowych są udostępniane przez strony trzecie lub bezpośrednio na naszej Stronie. Pana/Pani interakcje z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności firmy, która je zapewnia.

Analityka i reklama ukierunkowana

Możemy również wykorzystywać Google Analytics i Google Analytics Demographics oraz Interest Reporting, aby gromadzić informacje dotyczące zachowania lub dane demograficzne osób odwiedzających nasze strony i korzystające z niektórych naszych Usług, a także aby rozwijać treści internetowe. Te dane analityczne nie są powiązane z żadnymi Danymi Osobowymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics, prosimy odwiedzić www.google.com/policies/privacy/partner/. Może Pan/Pani zrezygnować z gromadzenia i przetwarzania przez Google danych wygenerowanych przez Pana/Panią podczas korzystania z Usług, odwiedzając http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wykorzystywanie przez nas takich Technologii obejmuje następujące kategorie ogólne:

 • Operacyjnie konieczne. Możemy wykorzystywać pliki cookie, znaczniki nawigacyjne lub inne podobne technologie niezbędne do działania naszych stron, usług, aplikacji i narzędzi. Obejmuje to technologie umożliwiające dostęp do naszych stron, usług, aplikacji i narzędzi, które są wymagane do identyfikacji nietypowych zachowań na stronie, do zapobiegania oszustwom i poprawy bezpieczeństwa, lub które umożliwiają Panu/Pani korzystanie z udostępnianych przez nas funkcji, takich jak koszyk zakupowy, zapisane wyszukiwanie lub podobne funkcje.
 • Związane z wydajnością. Możemy wykorzystywać pliki cookie, znaczniki nawigacyjne albo inne podobne technologie do oceny wydajności naszych stron internetowych, aplikacji, usług i narzędzi, w tym w ramach naszych praktyk analitycznych. Pomagają nam one zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych stron internetowych, określić, czy użytkownik wszedł w interakcję z naszym komunikatorem i czy przeglądał dany element lub link, a także udoskonalać treść naszej witryny internetowej, nasze aplikacje, usługi czy narzędzia.
 • Związane z funkcjonalnością. Możemy wykorzystywać pliki cookie, znaczniki nawigacyjne albo inne podobne technologie, które umożliwiają nam oferowanie użytkownikowi ulepszonej funkcjonalności podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych, usług, aplikacji albo narzędzi lub podczas korzystania z nich. Może to obejmować identyfikację użytkownika podczas logowania się do naszych witryn lub śledzenie określonych preferencji, zainteresowań lub uprzednio przeglądanych elementów w celu ulepszenia prezentacji treści w naszych witrynach.
 • Związane z reklamą albo targetowaniem. Możemy wykorzystywać pliki cookie i znaczniki nawigacyjne podmiotów wewnętrznych lub zewnętrznych w celu udostępniania treści, w tym reklam związanych z Pana/Pani zainteresowaniami, na naszych stronach internetowych lub stronach podmiotów zewnętrznych. Obejmuje to wykorzystywanie technologii, aby zrozumieć przydatność dla Pana/Pani prezentowanych Panu/Pani reklam i treści – na przykład w celu sprawdzenia, czy kliknął/-ęła Pan/Pani w daną reklamę.

Jeśli chce Pan/Pani zrezygnować z Technologii, których używamy w przypadku naszych witryn, usług, aplikacji lub narzędzi, może Pan/Pani to zrobić, blokując, usuwając lub wyłączając je, o ile pozwala na to Pana/Pani przeglądarka internetowa lub urządzenie. Ponadto może Pan/Pani zrezygnować z reklam ukierunkowanych firm należących do Network Advertising Initiative, rezygnując tutaj, lub firm w ramach Digital Advertising Alliance, rezygnując tutaj.

Pana/Pani wybory dotyczące prywatności

W zależności od Pana/Pani jurysdykcji może Pan/Pani również mieć określone prawa w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych. Prawa te mogą obejmować:

 1. Prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych (z uwzględnieniem przeniesienia danych);
 2. Prawo do korygowania lub zmiany wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Pana/Pani temat;
 3. Prawo do usunięcia Pana/Pani danych osobowych;
 4. Prawo do ograniczenia wykorzystania „wrażliwych” danych osobowych;
 5. Prawo do rezygnacji ze sprzedaży lub „udostępniania” Pana/Pani danych osobowych;
 6. Prawo do rezygnacji z wykorzystywania Pana/Pani danych do celów reklamy ukierunkowanej;
 7. Prawo do ograniczenia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (np. w celach marketingu bezpośredniego);
 8. Prawo do ograniczenia wykorzystania Pana/Pani danych osobowych do określonych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych (w tym profilowania); oraz
 9. Prawo do wycofania zgody (w zakresie, w jakim ma to zastosowanie).

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy wypełnić niniejszy formularz internetowy lub skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres privacyofficer@iqvia.com, podając swoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, adres poczty elektronicznej wykorzystywany do interakcji z firmą IQVIA (jeśli jest inny), numer telefonu, oraz szczegóły dotyczące Pana/Pani interakcji z firmą IQVIA (w tym to, czy jest Pan/Pani pacjentem/pacjentką, czy pracownikiem służby zdrowia). Może Pan/Pani także wyznaczyć upoważnionego agenta, który złoży wniosek w Pana/Pani imieniu. Aby wyznaczyć agenta, prosimy przesłać nam również pisemny dokument podpisany zarówno przez Pana/Panią, jak i przez agenta, który upoważnia agenta do działania w Pana/Pani imieniu. Może Pan/Pani także skorzystać z pełnomocnictwa. Prosimy mieć na uwadze, że nadal będziemy wymagać od Pana/Pani podania wystarczających informacji, abyśmy mogli w uzasadniony sposób zweryfikować to, czy jest Pan/Pani osobą, w sprawie której otrzymujemy żądanie. Odpowiemy na każdy złożony przez Pana/Panią wniosek w terminie wymaganym przez obowiązujące prawo i umożliwimy Panu/Pani odwołanie się od każdej decyzji, którą podejmiemy w odpowiedzi na taki wniosek, zgodnie z obowiązującym prawem. Odwołania można składać na adres: privacyofficer@iqvia.com.

Choć IQVIA w dobrej wierze dąży do zapewnienia użytkownikom dostępu do ich Danych Osobowych, mogą zaistnieć okoliczności, w których IQVIA nie będzie w stanie zapewnić dostępu do takich danych, w tym między innymi w następujących sytuacjach: gdy informacje te podlegają ochronie prawnej, mogłyby naruszyć prywatność innych osób lub inne przysługujące im prawa, w sytuacji gdy ciężar lub koszt udostępnienia byłby nieproporcjonalny do zagrożeń dla prywatności danej osoby lub jeśli informacje te są zastrzeżone ze względów komercyjnych. Jeśli IQVIA stwierdzi, że dostęp w danym przypadku powinien być ograniczony, przekażemy Panu/Pani wyjaśnienie, dlaczego podjęto taką decyzję, i wskażemy osobę do kontaktu w sprawie dalszych pytań.

W zależności od Pana/Pani jurysdykcji może Pan/Pani mieć również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego lub zakwestionowania naszej decyzji w odniesieniu do któregokolwiek z Pana/Pani praw dotyczących ochrony danych.

Tryb „Nie śledź”

Tryb „Nie śledź” (ang. Do Not Track, DNT) to opcja preferencyjna dotycząca prywatności, którą można skonfigurować w niektórych przeglądarkach internetowych. DNT to sposób, w jaki użytkownicy mogą informować strony internetowe i serwisy, że nie chcą, aby pewne informacje dotyczące ich odwiedzin na stronach internetowych były gromadzone na przestrzeni czasu w witrynach internetowych lub podczas korzystania z usług internetowych. Prosimy pamiętać, że nie odpowiadamy na sygnały DNT ani nie uznajemy takich sygnałów lub podobnych mechanizmów przesyłanych przez przeglądarki internetowe.

Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności dzieci

Ochrona prywatności młodych osób jest szczególnie ważna. Z tego powodu nie zamierzamy gromadzić ani przechowywać na naszej Stronie informacji od użytkowników, o których wiemy, że nie ukończyli 13. roku życia, a żadna część naszej Strony nie została zaprojektowana w celu przyciągnięcia uwagi osób poniżej 13. roku życia. Jeśli dowie się Pan/Pani, że Pana/Pani dziecko dostarczyło nam Dane Osobowe bez Pana/Pani zgody, może Pan/Pani nas o tym zawiadomić, pisząc na adres PrivacyOfficer@IQVIA.com. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy jakiekolwiek Dane Osobowe od dzieci poniżej 13. roku życia (a w określonych jurysdykcjach poniżej 16. roku życia), niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji i usunięcia konta dziecka.

Okres przechowywania danych

Informacje przekazane nam przez Pana/Panią mogą być przez nas okresowo archiwizowane lub przechowywane zgodnie z procedurami tworzenia kopii zapasowych. Zostaną one zachowane tylko przez tak długi okres, przez jaki będzie to konieczne dla celów, dla jakich zostały zebrane, jak również dla dostarczenia naszych produktów i usług, rozstrzygnięcia sporów, ustalenia linii obrony prawnej, prowadzenia audytów, realizowania uzasadnionych celów biznesowych, egzekwowania naszych umów i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Inne strony internetowe podmiotów zewnętrznych

Nasza Strona może zawierać odsyłacze do innych zewnętrznych stron internetowych. Należy dokładnie zapoznać się z zasadami i praktykami w zakresie ochrony prywatności obowiązującymi w innych witrynach internetowych, ponieważ nie możemy kontrolować polityki prywatności lub praktyk witryn zewnętrznych, które nie są Witrynami IQVIA, ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

W przypadku odsyłaczy do innych stron internetowych firmy IQVIA również prosimy o zapoznanie się z warunkami ochrony prywatności na tych stronach, ponieważ mogą one różnić się od zasad dla tej Strony.

Użytkownicy z Kalifornii

Przepisy prawa stanu Kalifornia umożliwiają użytkownikom zamieszkałym w Kalifornii żądać i otrzymać od nas raz w roku, nieodpłatnie, listę podmiotów zewnętrznych, którym w poprzednim roku kalendarzowym przekazane zostały ich Dane Osobowe (jeśli dotyczy) do celów marketingu bezpośredniego, jak również informacje na temat rodzajów Danych Osobowych ujawnionych takim podmiotom. IQVIA nie udostępnia Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym do ich własnych celów marketingowych.

Jeśli jest Pan/Pani użytkownikiem zamieszkałym w stanie Kalifornia, mogą Panu/Pani przysługiwać również pewne prawa wynikające z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z naszym zawiadomieniem dotyczącym kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów.

Międzynarodowi użytkownicy i przekazywanie danych

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na to, że IQVIA będzie przekazywać dane do Stanów Zjednoczonych. Decydując się na odwiedzenie Witryny, skorzystanie z Usług lub przekazanie nam informacji w inny sposób, wyraża Pan/Pani zgodę na to, że wszelkie spory dotyczące prywatności lub warunków określonych w niniejszej Polityce Prywatności będą podlegały prawu stanu Delaware, a wszelkie spory powstałe w związku z IQVIA lub Witryną będą rozstrzygane zgodnie z Regulaminem.

W przypadku wizyt z terytorium Unii Europejskiej lub innych regionów z przepisami regulującymi gromadzenie i wykorzystywanie danych należy pamiętać, że wyraża Pan/Pani zgodę na przekazywanie Pana/Pani danych do Stanów Zjednoczonych i przetwarzanie ich na całym świecie. Przekazując nam swoje Dane Osobowe, wyraża Pan/Pani zgodę na przekazywanie i przetwarzanie ich zgodnie z niniejszą Polityką.

W przypadku przekazywania danych poza EOG do kraju, który nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, dane są odpowiednio chronione na mocy standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub w oparciu o inny odpowiedni mechanizm przekazywania danych. W stosownych przypadkach korzystamy z ram ochrony prywatności danych UE-USA (tj. Data Privacy Network, DPF) oraz brytyjskiego rozszerzenia DPF w przypadku przesyłania danych z UE i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Oczekujemy na decyzję stwierdzającą adekwatność przekazywania danych ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych na podstawie szwajcarsko-amerykańskich ram ochrony prywatności danych. W związku z tym obecnie w przypadku tego przekazywania danych korzystamy z alternatywnych mechanizmów przekazywania danych.

Więcej informacji na temat naszej zgodności z ramami ochrony prywatności danych można przeczytać tutaj.

Powiadomienie o zmianach

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności podlega regularnej weryfikacji, a wszelkie aktualizacje będziemy umieszczać na tej Stronie internetowej. Jeśli po wprowadzeniu takich zmian nadal będzie Pan/Pani odwiedzać tę Witrynę i korzystać z dostępnych usług, niniejszym wyraża Pan/Pani zgodę na te zmiany. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej Polityce IQVIA powiadomi Pana/Panią zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie poprawki do Polityki Prywatności opublikujemy na tej stronie internetowej, a zaktualizowana wersja będzie obowiązywać natychmiast po jej zamieszczeniu (lub po powiadomieniu w stosownych przypadkach). W przypadku obaw związanych z wykorzystywaniem Pana/Pani danych prosimy dodać tę stronę do zakładek i od czasu do czasu czytać treść Polityki Prywatności.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli życzy sobie Pan/Pani uzyskać dostęp do swoich danych, skorygować je, zaktualizować lub poprosić o ich usunięcie albo skorzystać z praw przysługujących Panu/Pani w związku z jakimikolwiek przekazanymi nam przez Pana/Panią danymi lub jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia bądź chciał(a)by Pan/Pani uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy skontaktować się z nami, pisząc na adres: PrivacyOfficer@IQVIA.com.

W przypadku zapytań dotyczących relacji z inwestorami prosimy o kontakt z ir@iqvia.com.

W przypadku zapytań za pośrednictwem poczty prosimy pisać do nas na adres:

83 Wooster Heights Road, Danbury, CT 06810
lub
4820 Emperor Boulevard, Durham, North Carolina 27703